Karmahoroskop Roar Krogshus


Hovedside


Artikler


Nettbutikk
Eksempelhoroskop

 

Her ser du innholdet, avsnittene og språkbruken i et tilfeldig karmahoroskop

 

Karmahoroskop

for:

Kari Normann

født 10. februar 1953, kl. 10:45, Moss

tolkning ved astrolog Roar Krogshus www.karmahoroskop.no, tlf 95 92 77 88

1. Hva karmisk astrologi viser.

Karmisk astrologi forteller hva ditt Høyere Selv (den guddommelige delen av din sjel) har

planlagt for deg i dette livet. Altså hva du selv har værtmed og planlagt før du komi kropp. Ditt

Høyere Selv signaliserer til deg hva du skal lære i dette livet på vei til en helere og mer erfaren

sjel.

Karmisk horoskop bygger på prinsippet omreinkarnasjon.Altså at vi lever flere liv, og at somvi

sår skal vi høste. Eller sagt på en annenmåte; det er sammenhengmellomlivene våre.Vi tarmed

oss ubevisste minner fra tidligere liv inn i neste liv. Det er en tendens til at vi utfordres til

personlig utvikling i dette livet som vi ikke maktet å løse i et tidligere. Eller vi prøver å utligne

adferden i ett liv med den motsatte adferden i et annet liv. Hvis du ser oppgavene dine gjennom

det karmiske horoskopet kan du lettere fokusere på det viktige i dette livet, gi deg selv

oppmuntring til å jobbe med din egen utvikling, slik at du i neste liv slipper å møte de samme

menneskene som har forårsaket de største "vanskelighetene" eller utfordringene i dette livet.

Dissemennesker har du gjort en avtalemed før du ble født, for at de skal spille de rollene somde

nå gjør eller har gjort i forhold til deg.

Ditt Høyere Selv er en del av din spirituelle bevissthet somfølger deg trofast gjennomalle liv og

er med deg hele tiden. Det prøver å rettlede deg og påvirke deg til å følge det veivalg somdu har

vært med å planlegge før du kom inn i kropp, men som du nå ikke husker. Den beste kontakten

du har med denne ubevisste planen for dette livet er gjennom intuisjonen din. Lytt til din indre

stemme, din indre trang og tenk over de tilfeldighetene som skjer deg.

De hendelsene som du opplever på livets scene må sees i lys av hensikten med livet. Prøv å

betrakte livet ditt ut fra at du har tre viktige oppgaver:

1. Du skal lære noe.

Din sjel skal gjøre nye erfaringer. Det skjer gjennom hendelser og i møte med mennesker.

2. Du skal gjøre noe.

Din innsats er viktig i den store planen for menneskets utvikling, du er en del av det store

maskineriet, finn din oppgave og bidra med dine unike evner.

3. Du skal utligne noe.

Da livet er rettferdig sett i et perspektivmedmange liv, kan du i dette livet oppleve detmotsatte i

forhold til tidligere livs hendelser. Du kan for eksempelmøte igjen en god venn fra tidligere liv,

gjøre godtmot noen somdu sviktet eller kanskje få kjærlighet fra noen sombehandlet deg dårlig

i et tidligere liv.

2. Din personlige utvikling i et karmisk perspektiv

I tidligere liv var du troligaltfor opptatt av din intellektuelle side. I såfallmå du lære deg å slippe

litt av den holdningen nå. Eller så var det motsatte tilfellet, nemlig at du tidligere fornektet din

intellektuelle kapasitet. Da skal du lære å akseptere denne siden av deg nå og stole på at du har

disse egenskapene. Kan hende du har tidligere overdrevet den ene eller den andre av ytterlighe-


tene, eller at du også har gjort begge deler i løpet av et tidligere liv. Uansett, ditt Høyere Selv

ønsker du skal la din intellektuelle side få en mer fornuftig og riktigere del av hele personligheten

din i dette livet.

Dessuten bør du lære at du skaper livet ditt ved tankens kraft. Derfor er detviktig å styre

intelektet ditt bevisst. Husk, du er ikke hva du tenker, men ditt liv blir som du tenker. Tanker er

ikke sannhet,men tanker er vurderinger og forestillinger og projeksjoner på sannheten. Lær deg

i dette livet at du kan påvirke sterkt hvilket liv du får, fordi tankene dine er skapende.

3. Hvis du ikke følger din indre stemme

Signalene på om du er i ferd med å lære denne leksen eller ikke, ser du ved at problemer dukker

opp eller ikke. I ditt tilfelle vil eventuelle problemer arte seg i form av konflikter med ditt

trossystem. Blir du plaget av det du tror på og har av verdinormer, så bør du tenke gjennomat ditt

Høyere Selv prøver å hjelpe deg med å fokusere på din personlige utvikling.

Sykdommer er et symbolsk budskap fra ditt Høyere Selv omat du ikke jobbermed din karmiske

oppgave. Stedet i kroppen som da kan bli utsatt for plager og i verste fall sykdom vil være

føttene, lunger, skuldre armer eller hender. Men før slikt skjer vil ditt Høyere Selv ha forsøkt å

gjøre deg oppmerksom på hva du bør lære, gjennom symbolbruk i drømmer, meditasjon,

kommentarer fra kolleger, familie, venner e.l.

4. Din karmiske oppgave i dette livet.

Vi har alle en karmisk oppgave som vi har påtatt oss før vi inkarnerte. Hvor omfattende denne

oppgaven erment å være, er trolig forskjellig fra person til person.Noen skal kanskje leve av sin

karmiske oppgave, mens andre skal kun si eller gjøre sin oppgave over en kortere periode eller i

en spesiell sammenheng. Du må selv kjenne etter i dypet av din sjel i hvilket omfang du trekkes

mot den karmiske oppgaven somher beskrives. La din sanne intuisjon og lengsel styre dine valg

for hva du vil gjøre med ditt liv.

Du bør igjen prøve å få kontakt med dine talenter og visdom fra tidligere liv og arbeide med å

bruke denne visdommen på nytt.Her er noen impulser på hva du var god til i tidligere liv og som

du kan ha bestemt deg for å ta opp igjen i dette livet. Kjenn på om det som er skrevet nedfor

treffer noen gjenkjennelse innerst inne.

Din karmiske oppgave i dette livet å delta i lederskap sammen med andre. I den forbindelse bør

du oppmuntre andre til åndelig oppvåkning og vekst. Du har trolig et sterkt behov for å være i

offentlighetens lys på den ene eller annenmåte.Din oppgave er å være leder innen en eller annen

sammenheng, enten som åndelig, politisk, i næringslivet, kunstnerisk, hva som helst. Du vil bli

oppfordret til eller tiltrekkes av trangen til autoritet og ansvar. Da skal du bruke dine evner til å


veilede andre slik at de blir klar over hva de trenger å arbeide med for sin egen utvikling. Det

følger offentlig ansvar og autoritet med din karmiske oppgave i dette livet. Erkjenn det og søk

det aktivt når du føler at tiden er riktig.

5. Vanskeligheter du må overvinne i din utvikling.

Hvis du ikke følger trangen til å jobbe med din karmiske oppgave i dette livet, vil ditt Høyere

Selv skape problemer ogmotgang. Dette for å vise deg at du ikke er på riktig vei. Temaet for din

krise vil i såfall være at du ikke tar vare på dine egne behov tilstrekkelig. Her kan det være et

meget gammelt karmiskmønster somgår ut på at du ikke forstår at andre speiler din egen person

og at du derved unngår signalene fra andre mennesker som har et viktig budskap til deg.

Problemet oppstår når du gir mye mer til andre mennesker enn til deg selv og at du ikke vet å ta

vare på deg selv. Du er trolig overaktiv for andre og glemmer deg selv fullstendig. Dette er en

formfor å kompensere formaktmisbruk i tidligere liv.Derfor ønsker du å hjelpe for å gjøre godt

igjen for alt det gale du mener at du gjorde. Hvis du er overarbeidet og hviler sjelden og iallefall

ikke er i stand til å be om hjelp fra andre, da bør du stoppe opp. Skyldfølelsen er det som

motiverer. Og du tar trolig ingen signaler fra andre når de antyder at du glemmer deg selv.

Resultatet kan bli fysisk,mental eller følelsesmessig krise.Det slår igjen ut i kroppen inntil du er

villig å se hva andre speiler i deg. Da først du kan bearbeide denne skyldfølelse og gi deg selv

hvile og omsorg og motta fra andre det som du stadig gir.

6. Dine beste prestasjoner i tidligere liv

Horoskopet viser også dine beste prestasjoner i tidligere liv. Men av en eller annen grunn kom

du i ubalanse og valgte å fornekte disse egenskapene dine. I dette livet får dumulighet til å gjenta

det du var god til i tidligere liv.Nå har dumulighet til å greie det du ikke klarte forrige gang.Men

dumå overvinne den skjulte frykten i deg til åmisbruke evnene dine en gang til, og dumå slippe

taket i din skyldfølelse for det som hendte den gangen, og som du fortsatt bærer i deg.

I tidligere liv kan du ha vært en internasjonal leder eller åndelig lærer.Med andre ord du kan ha

hatt innflytelse på store menneskemasser, enten gjennom å sitte i regjering eller som åndelig

leder.

Men du kom i ubalanse med disse evnene fordi du ble for følelsesmessig opptatt av hva du drev

med. Denne følelsesmessige forstyrrelsen ga seg enten utslag i at du stengte helt av for følelsene

eller at de tok overhånd slik at du ikke hadde styring med dem. Den gangen ble du avhengig av

mye oppmerksomhet eller overdreven mye tilbedelse. Du ble trolig så opptatt av hva du kunne

utrette at du overdramatiserte dine handlinger. Det førte igjen til mye oppstyr og dramatikk

rundt dine prestasjoner.

I dette livet har du valgt å bli den lederen eller læreren som du er. Denne gangen skal du igjen ta

på deg ansvar somveileder eller leder.Men nå skal dumestre situasjonen bedre.Du skal velge å

bli mindre personlig involvert enn forrige gang, og pass på at du ikke tilfører situasjonen mer


energi enn det som er sant.

Sett i et karmisk perspektiv prøver du å snike deg gjennom dette livet, gjemme deg så ikke

Universet skal legge merke til at du ikke jobber med ditt karma. Det betyr at du kan ha mye

motstand mot å jobbe med ditt karma. Derfor kreves det ekstra krefter og vilje av deg for at du

skal få løst de oppgaver som du har valgt å jobbe med i dette livet.

Du har et sterkt potensiale i å arbeide med din karmiske utvikling, og vil greie å nå det som du

ikke greidde i tidligere liv og som du den gang behersket godt. Denne oppgaven vil du begynne

på tidlig i livet.

7. Hva du følelsesmessig dras mot i dette livet.

I det karmiske horoskopet forteller månen hva vi følelsesmessig dras mot, hvilke reaksjoner og

tidligere-liv-minner som utløser reaksjoner i dette livet. I møte med andre mennesker vil du

oppleve at dine følelsesmessige programmer fra fortiden aktiveres ganske kraftig. Det være seg

positivt eller negativt, somstøtte eller av provoserende art.Demest betydningsfulle personene i

ditt liv, sett fra et karmisk synspunkt er foreldre dine, søsken, barn og partnere.De vil utløse dine

følelsesmessige programmer.

Du er preget av å ha et emosjonelt behov for å være praktisk og jordnær. Du vil trolig ha gode

evner innen økonomiske disipliner av ulike slag, slik sombank, eiendomsmegling eller ledelse.

Et annet trekk ved deg er at du kan være meget alvorlig, ta ting litt for bokstavelig og ha

vanskeligheter med å ha humoristisk sans. Derfor trenger du kanskje å dyrke humoren litt mer

bevisst.

Det er trolig et bevisst selvdestruktivt mønster i deg. Altså et bevisst behov for å sabotere deg

selv. Den stemmen inni deg som driver deg i denne prosessen kan være "Jeg fortjener ikke

kjærlighet, jeg er ikke så mye verd at jeg kan be om det jeg ønsker eller i alle fall ikke få det. Du

synes nemlig at du fortjener en slik straff ut fra minner fra et tidligere liv. Et slikt mønster vil

nødvendigvis føre til at du oppfyller tanken om å gi deg straff i mange varianter. Det vil igjen

kunne føre til mentale og fysiske plager som før eller senere kan føre til at man trenger hjelp fra

andre.

8. Den karmiske lekse som du trenger å lære i dette livet.

Din karmiske lekse som du skal lære, er å tro på deg selv, på dine evner.

I tidligere liv har du vært meget kunstnerisk på en eller flere måter, slik som musikalsk, litterær

o.l. Men til tross for dine sterke evner og inderlige ønske om å utøve din kunstneriske evner,

fornektet du dem og undertrykket dem. Det gjorde du fordi du hadde en meget sterk følelse av å

ikke være god nok. En slik følelse kom av at du enda tidligere strevde meget hardt for å utvikle

dine kreative evner. Den gang trente du gjentatte ganger og da du presenterte eller fremførte du

somdu hadde forberedt, ble det en fiasko.Det var så smertelig for deg at i det neste livet, somdu


fortsatt hadde med deg de samme evnene i, nektet du å bruke dem fordi du var redd for å bli

avvist igjen.

Nå i dette livet må du ta frem den samme kreative evne. Dine kunstneriske evner er nemlig ikke

dårlige, du var en pioner, forut for din tid. Det var ikke deg det var noe feilmed,men publikum,

kritikerne og samfunnet som ikke var kommet like langt som deg. Derfor kunne de ikke gi deg

den anerkjennelse som du fortjente. Nå får du en ny sjanse til å gå inn i den samme frykten som

har fulgt deg gjennommange liv.Men i dette livetmå du forstå hvorfor du valgte å bli avvist den

første gangen som du viste dine personlige kreative evner. Bruk din kreative evne til indre

healing av dette tema i deg selv, for å overvinne frykten for å bli avvist.Da vil du kanskje se at du

valgte å bli avvist fordi du ikke hadde tillit til ditt kunstneriske talent. Du hadde ikke nok

kjærlighet og tiltro til deg selv, derfor valgte du avvisningen, som du selv skapte.

Denne gangen må du også trene opp tilliten til deg selv som kunstner i tillegg til å jobbe med

utøvelsen av din kunstform. Ikke bry deg om hvordan folk reagerer, det er deres ansvar.

Du kan kanskje være fortrolig med tanken " Jeg tør ikke", som surrer litt for mange ganger. Du

skal lære deg å tro på det du gjør. Du er for opptatt av hva du gjør isteden for hvorfor.

Det tyder på at du mangler oppmerksomhet på deg selv. Er du uten initiativ og slapp mange

ganger og greier ikke å bestemme deg for å gjøre noe? Her er det en tendens til at du utsetter ting

for å se hvordan andre gjør det samme. Det er viktig at du forplikter deg selv til å greie noe. Du

kan ofte mangle en indre kommunikasjon som følge av slapphet. Det må du prøve å gjøre noe

med ved hjelp av bevisst disiplin og indre forpliktelser med deg selv. Noe av bakgrunnen til

disse problemene kan også ligge i manglende følelsesmessig modenhet.

Du har en god mulighet til å fri deg fra mye av den karmiske gjelden du har brakt med deg inn i

dette livet. Det kan skje ved at du snur kritikken av deg selv til aksept. Det er bra at du prøver å

forandre deg, men spar deg selv for din egen kritikk av det du enda ikke har greid å forandre i

deg. Den kritikken bare drenerer deg. Vær tilfredsmed der du til enhver tid er i prosessenmed å

forandre deg til det bedre.

Fra tidligere liv har du tatt med deg en dømmende holdning til nytten av tanker og intelektuelle

emner. Den holdningen kan du fri deg fra i dette livet, ved å jobbe med deg selv.

Du dømmer dine følelser som noe negativt. Men følelser er sanne deler av din personlighet og

hverken negative eller positive.

Vær klar over tendensen i deg til å kritisere deg selv og andre for hvordan du lever ut dine

spirituelle talenter og ditt åndelige potensiale. Du får det bedre i livet ditt hvis du forholder deg

aktivt til hvordan du og andre lever ut sin åndelighet, fremfor å dømme eller kritisere dette

forholdet.


9. Hvordan du får det bedre med deg selv.

Veien til å få det bedre med deg selv, er gi andre ansvaret for deres reaksjoner og prosesser. Øv

deg i å stå rolig i konflikter slik at du kan skille mellom hva som er dine "greier" og hva some er

andres. Prøv å innarbeide en holdning om at vi trenger uro, konflikter og oppgjør for å kunne

løse vårt karma. Det åpner muligheten for å løse eller bli bevisst problemene. Det unaturlige og

usunne er å tie om problemer.

Husk at alt som du frykter, hindrer deg i å åpne din indre energikilde.

10. Uløste tidligere-liv-minner.

På visse områder eller i møtemed visse personer eller situasjoner kan vi oppleve å bli tappet for

eller mangle energi. Det kommer av minner fra tidligere liv som ikke er nok bearbeidet og løst.

Mye tyder på at du fornekter ditt åndelige potensiale og talentene som du brakte med deg, som

dumå jobbemed. Typisk er også at dette gjelder formennesker somer avstengt fra sin intuisjon.

Dette fordi de lot som om de brukte sin intuisjon, når de ikke gjorde det. Samme reaksjonen

kommer: skyldfølelse og avstraffelse av deg selv!Du ermegetmotvillig til å akseptere og jobbe

med dine talenter, for det krever at du samtidig må arbeide med din intuisjon.

Du har trolig i dette livet hatt perioder med stor motstand å lytte til din intuisjon, som er det

samme som ditt Høyere Selv eller også din egen gudsenergi. Det kan ha gitt seg utslag at du har

hatt frykt for Guddommen. Den eventuelle frykten nå, skyldes trolig at du har vært en spirituell

autoritet tidligere, og vært aggressiv overfor andre menneskers for at de skulle følge din

spirituelle vei for å løse sitt karma. Kjenn etter om du har rester av skyldfølelse for dette, og om

du derfor er redd for den spirituelle prosessen en gang til. Det er ikke unormalt hvis du ubevisst

forventer straff for denne adferden nå.Men den kommer ikke. Isteden trenger du å bli spirituell

lærer igjen, gjøre tingene bedre denne gangen og akseptere at folk står fritt til å løse karma på sin

egen måte.

Du er kanskje fortrolig med din kraft og med dine evner, men du er forferdelig redd for å gjøre

noe med kraften og evnene dine. Du ikke bare motsetter deg energien/kraften, men er redd for å

gjøre noe som helst. Du er skrekkslagen for å gjøre feil. Igjen er du hengt opp i en mistolkning..

Det er derfor lett å avbryte prosjekter. Du starter kanskje på oppgaver som du er her for å gjøre,

men saboterer og avbryter dem hver gang. Du er redd for å utføre ditt arbeid. Fordi i et tidligere

liv, fullførte du ikke oppgaven som du startet på den gang. Nå hindrer skyldfølelsen og frykten

for straff i dette livet deg fra å leve ut og manifestere hva du er her for å gjøre i dette livet.

Noe skal vi slippe taket i dette livet, altså slutte å ha med oss ubehagelige sider ved vår

personlighet. Har du en sterk motvilje mot denne prosessen, slik at du gjør alt for å utsette den?

Kjenn etter om du er så skremt av frykt for at tomhet og ensomhet kan bli resultatet hvis du

forandrer deg, at du motsetter deg det meget kraftig, det som du skal slippe i livet ditt.

Blokkeringen er knyttet til den åndelige prosessen på en eller annen måte og det er viktig å

komme i kontaktmed følelsene omkring denne frykten.Hvis ikke du greier det kan resultatet av


blokkeringen bli fysiske problemer.

De eventuelle problemene er lokalisert til hjerte eller ryggraden.

Karmahoroskop Roar Krogshus astrolog

tlf 95 92 77 88


Karmahoroskop Roar KrogshusTelefon: 95 92 77 88Nettstedskart