Karmahoroskop Roar Krogshus


Hovedside


Artikler


Nettbutikk
Beretninger om livet mellom livene 

Hva møter oss på den andre siden, og hva skjer frem til en ny inkarnasjon

 

Den åndelige verden - tilværelsen mellom livene.


Mysteriet hva skjer etter døden, har opptatt menneskene så lenge vi har vandret på denne kloden.  De siste 20 – 30 årene har det dukket opp flere bøker[1] med detaljerte beretninger om åndetilværelsen mellom inkarnasjonene. Beskrivelsene er basert på menneskers opplevelser i nær-døden-opplevelser eller under hypnose.

 

Felles for disse kildene er at de er basert på personlige beretninger fra personer som har vært klinisk døde, men blitt gjenopplivet, eller så har informasjonen blitt gitt under hypnose. Et annet tungtveiende argument for troverdigheten av historiene, er at bøkene er skrevet av leger og psykiatere som i utgangspunktet ikke trodde på reinkarnasjon.  De har gjengitt hva deres pasienter har fortalt, så er det opp til leserne å vurdere hva de vil tro på. 

 Spesielt Michael Newtons bok Sjeleskjebner (Destiny of Souls - New case Studies of Life Between Lives) inneholder over 400 sider med fantastiske beretninger og beskrivelser fra den åndelige verden.  Der gjengir han ordrett hva 67 av hans klienter sier i hypnotisert tilstand om hva sjelen opplever i mellomlivet. Boken er en utdypning av temaer som han tok opp i sin første bok Sjelereiser.

 Sjelens opplevelser etter døden

Selv etter å ha lest mange slike beretninger, slutter jeg ikke å fascineres av beskrivelsene av hva som venter oss etter dødsøyeblikket:

 • Alle sjeler opplever å passere gjennom en tunnel eller portal for så å bli møtt av et lysvesen, som mange fornemmer er deres hjelper eller guide. Enkelte sjeler velger å bli på stedet for deres død en stund til, noen blir igjen for å trøste de etterlatte en viss tid før sjelen velger å bevege seg videre inn i den åndelige verden.

 • De møtes av avdøde slektninger og sjelevenner som ønsker dem velkommen hjem. Denne mottagelsen opplever de som en feiring av gjenforeningen, og den er preget av glede, humor og latter!

 • Kort etter tilbakekomsten møter sjelen de vises råd sammen med sin hjelper eller veileder. Der opplever de å få vist visuelt sitt siste liv. Rådet består av 5-6 høyt utviklete sjeler som er vennlige og forståelsesfulle for hvor vanskelig det er å leve på jorden.  De vil ”tale” med oss om hva vi er fornøyd med og om hvilke feiltrinn vi har gjort. De vil også vite hvilken innsikt vi har om hva som bør gjøres annerledes i vårt neste liv.

 • Deretter kommer en lang fase sammen med den sjelegruppen som sjelen tilhører. Alle sjelene er med i en sjelegruppe, som er de nærmeste sjelene som vi reinkarnerer sammen med.

 • Sammen med våre sjelevenner blir vi undervist i grupper, får innsikt i åndelig spørsmål og forbereder oss på vår neste inkarnasjon.

 • Når tiden for gjenfødelse nærmer seg, ledes sjelen til et sted hvor den planlegger sitt neste liv med hensyn til valg av sted, foreldre, oppgaver, personlig utvikling og lignende.

 • I den siste fasen av den åndelige tilværelsen tar sjelen farvel med sine venner og blir fulgt til det stedet hvor avreisen til jorden foregår.  Deretter forener sjelen seg med fosteret i sin valgte mor, en gang etter graviditetens tredje måned. Forklaringen som gis på at denne foreningen ikke skjer tidligere, er at da først har fosteret en hjerne som er tilstrekkelig utviklet til at sjelen kan arbeide med den frem til fødselen.

   

  Flere og mer inngående detaljer av pasientens beskrivelser fra den andre siden vil jeg gjengi i senere artikler.

   

  Sjelens dualitet

  Sjelsenergien vår kan dele seg i identiske deler.  Den kan derfor føre identiske live i andre kropper samtidig.  Fordi sjelen har denne dualistiske egenskapen, vil en del av lysenergien, altså sjelsenergien, alltid være igjen i den åndelige tilværelsen.  Det er en av grunnene til at vi kan bli møtt av avdøde slektninger når vi kommer over til den andre siden, selv om vedkommende allerede har inkarnert på nytt. Derfor kan vi også oppleve å bli møtt av gjenlevende venner og slektninger. Den samme forklaringen kan ligge bak opplevelser som noen har av at avdøde slektninger er med oss som hjelpere i livet på jorden, til tross for at vedkommende allerede kan være gjenfødt.

   

  Når det gjelder fenomenet tvillingsjeler støtter ikke Michael Newtons forskning den teorien at tvillingsjeler er sjelens oppsplitting i to forskjellige identiteter som gjenforenes i et intenst parforhold i et senere liv. Derimot mener han at enkelte av våre sjelevenner kan vi bli veldig følelsesmessig sterkt knyttet til i liv etter liv.

   

  De åndelige omgivelsene

  De omgivelsene som man møter sin sjelegruppe i, er så forskjellige som et klasseværelse, ved en trapp, et tempel eller at gruppen sitter i en have. Andre eksempler er haller, hus som gir assosiasjoner til omgivelser som sjelen er fortrolig med fra sitt liv på jorden.

   

  Sjelegrupper

  Alle sjeler hører til i en sjelegruppe.  Størrelsen på sjelegruppene er på rundt 15 sjeler.  Gruppen kan våre mindre og større.  Gjensynsgleden er stor, og noen av Newtons pasienter forteller om grupper som har planlagt festligheter i alle detaljer for den hjemkomne sjelen.   Hvordan sjelen opplever rammen rundt sjelegruppen, henger sammen med vedkommende sjels utviklingsnivå, men det er alltid en klar erindring om en atmosfære som i et klasseværelse. Vanligvis består sjelegrupper av individer som er på omtrent samme utviklingsnivå, selv om deres sterke og svake sider er forskjellige.  Disse egenskapene gir gruppen balanse. 

   

  Sjelene hjelper hverandre med å forstå og erkjenne hendelser fra den enkeltes siste liv.  Sammen gjennomgår de hvordan de reagerte på vertskroppens følelser, negative som positive.  Alle aspekter av livet analyseres, og det fortelles at gruppen benytter også rollespill for å øke forståelsen.

   

  Sjeler som har påført andre mye vondt

  Det som Newtons klienter kan fortelle i hypnosetilstand, er at de sjelene som har vært innblandet i spesielle vonde hendelser, ledes til egne senter, som noen sjeler kaller ”intensivavdelinger”. Der får de hjelp til å omdanne sin energi slik at de kan bli hele igjen.  Karmaloven, som går ut på at alle tiltrekker seg den energien som man sender ut, virker slik at disse sjelene kan bli sendt tilbake til jorden ganske snart hvor de blir ofre for andres onde handlinger i deres neste liv. På den måten utligner de den energien som de selv har skapt.

   

  Hvis slike handlinger har vært spesielt grusomme i en rekke liv, vil disse sjelene kunne komme til å føre en ensom tilværelse i den åndelige verden i en lang periode, kanskje over tusen jordår.  Denne ensomheten betraktes ikke som en straff, men som en anledning til å ta frem sin vilje til karmisk utviking gjennom å velge det gode.

   

  Valgfrihet til å inkarnere

  I den åndelige verden blir man ikke tvunget til å reinkarnere eller delta i utviklingsoppgaver.  Hvis en sjel ønsker ensomhet, kan den få det.  Den som ikke ønsker å utvikle seg gjennom oppgaver, respekteres for det.

   

  Historiene som Newtons pasienter forteller, kan gi et inntrykk av at vi har mange valgmuligheter i den åndelig og i den fysiske verden, og at det er normalt at prosessen med å utvikle oss kan gi tilbakeslag og stillstand.  Men det som er et gjennomgående motiv i alle sjeler, er å ville oppnå større godhet og å komme nærmere den kilden som har skapt oss.

   

  Inntrykkene som skapes gjennom disse sitatene fra pasientene i hypnose, viser at det er en viss struktur i den åndelige verden, at atmosfæren er preget av medfølelse, vennlighet, harmoni, etikk, moral og ubetinget kjærlighet som ikke kan forklares med jordisk begreper.[1] Raymond A. Moody: Livet etter livet, Dreyers forlag, 1977

Joel L. Whitton, Joe Fisher: Life between life, Warner Books Inc. 1986

Michael Newton:  Sjelereiser, Damm 2005

Micheal Newton: Sjæleskæbner , Borgens Forlag, Danmark 2005

Neale Donald Walsch: Hjemme hos Gud, Damm 2006

 

Sammendraget er skrevet av

Roar Krogshus

www.karmahoroskop.no

Karmahoroskop Roar KrogshusTelefon: 95 92 77 88Nettstedskart